24 Отворено: Држава без Влада, осакатена економија - како да се откочат процесите?

See video